☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 06.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze https://http://psse.gora.ibip.wroc.pl/l

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-010

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dostępności odpowiada: mgr inż. Paweł Szczekutowicz
 • E-mail: psse.gora@pis.gov.pl
 • Telefon: 65 543 23 54 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze
 • adres: ul. Hirszfelda 6, 56-200 Góra
  E-mail: psse.gora@pis.gov.pl
 • Telefon: 65 543 23 54 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kierunek obiektu: Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Hirszfelda. Do głównych drzwi prowadzą dwa stopnie. Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na teren wewnętrzny   możliwy jest wjazd samochodem służbowym należącymi do PSSE przez  bramę wjazdową znajdującą się z tyłu budynku w odległości ok. 20 m od wejścia głównego. Budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter. Na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia pomocniczo-techniczne niedostępne dla interesantów.         W stacji nie ma windy. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku znajdują się schody wyposażone w dwustronną poręcz. Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat w którym pracownik obsługuje centralę telefoniczną oraz udziela informacji.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczekutowicz Paweł
(2021-03-11 08:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczekutowicz Paweł
(2021-03-11 08:21:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35830